Informatie

Privacy Statement

Wie zijn wij?  

Schils Food BV heeft als kernactiviteit:

Als dochteronderneming van de Van Drie Group en gevestigd in Sittard, Nederland, is Schils Food BV gespecialiseerd in de ontwikkeling en verkoop van zuivelgrondstoffen en melkpoedervervangers voor de ijscrème-, yoghurt-, chocolade- en bakkerij industrie. Schils Food BV is een sterke, flexibele en betrouwbare partner en biedt niet alleen de hoogste kwaliteit maar ook creatieve oplossingen voor elke wens van haar klanten.d.

Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens.

Onze contactgegevens zijn:

Schils Food BV

Tel.: +31 (0)46- 4599900

E-mail: privacy@schils.com

Homepage: www.schilsfood.com

Postadres: Dr. Nolenslaan 119, 6136 GM Sittard

Waarom dit statement? 

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u hebt ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Soorten gegevens

NAW gegevens

Welke gegevens we van u verwerken is afhankelijk van het contact dat we met u hebben:

 • Als u onze website bezoekt en onze systemen gebruikt, maken wij alleen gebruik van cookies die een functionele rol binnen onze website of diensten spelen.
 • Als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij u uw contactgegevens op te geven zodat wij de informatie aan u kunnen sturen.
 • Als u klant wordt, hebben wij in ieder geval uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres) nodig. Deze gegevens gebruiken wij voor uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben.
 • Het bedrijfsgegeven BRS-nummer wordt vastgelegd bij Nederlandse klanten vanwege de verplichting informatie te verstrekken aan de overheid voor het Mineralenaangiftesysteem over de geleverde mineralen en fosfaten via diervoeders.
 • Het bedrijfsgegeven UBN-nummer wordt vastgelegd bij Nederlandse klanten vanwege identificatie via de overheid bij calamiteiten dierziektes.
 • Als u bij ons solliciteert, vragen we uw cv, eventueel diploma’s en mogelijk andere persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren we, na uw toestemming hiervoor, maximaal 12 maanden nadat u bij ons heeft gesolliciteerd.

Financiële gegevens

Als u leverancier van ons bent, gebruiken wij uw bankrekeningnummer om betalingen te doen voor de bedragen die wij aan u verschuldigd zijn.

Gegevens over uw contact met ons

Wij verwerken gegevens over het contact dat u met ons had wanneer u ons een vraag hebt gesteld of wanneer u een klacht bij ons indient. Uw klacht nemen wij op in onze klachtenadministratie.

Doelen van de verwerking van gegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

Voor de uitvoering van onze dienstverlening

Wij gebruiken persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om onze data te beheren en kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen.

Verbeteren en innoveren

We gebruiken persoonsgegevens om onze producten en diensten te blijven verbeteren. Om dit te kunnen doen maken wij rapportages en analyses van onze diensten. Bij het opstellen hiervan verwijderen wij waar mogelijk de persoonsgegevens de we niet nodig hebben, ook kunnen we gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau (aggregeren), versleutelen (pseudonimiseren) of anoniem maken.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Informatie, wijziging en bezwaar

U hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een andere organisatie op uw verzoek;

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek.
Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten. 

Heeft u vragen over de inhoud van dit Privacy Statement?

Heeft u vragen over de inhoud van dit Privacy Statement dan kunt u overleg hebben met onze functionaris gegevensbescherming te bereiken via privacy@schils.com statement.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen. Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Wijzigingen van het Privacy Statement

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op privacy@schils.com

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 • Deze site maakt gebruik van cookies
 • Verberg deze melding